REGULAMIN

REGULAMIN ZAJĘĆ ONLINE ENGLISH-YES-PLEASE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia kursów językowych online (przez Skype/WhatsApp/Instagram/Zoom) w szkole językowej English-Yes-Please, zwana w dalszej części Szkołą.

1.2. Szkoła prowadzi indywidualne i grupowe kursy języka angielskiego online.

1.3. Każdy słuchacz szkoły English-Yes-Please, zwany dalej Uczniem, ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem. Rozpoczęcie nauki w Szkole jest tożsame z akceptacją niniejszego regulaminu.

1.4. W ramach wykupionego przez ucznia kursu językowego Szkoła zobowiązuje się do zapewnienia lektora w celu realizacji zajęć.

2. ZAPISY NA KURS

2.1. Kursy językowe przeprowadzane są jako zajęcia indywidualne, w parach oraz w grupach, do których Uczestnicy przydzielani są przez Lektora, w oparciu o ustalony przez niego poziom znajomości języka angielskiego danego Uczestnika.

2.2. Terminy zajęć są ustalane przed rozpoczęciem nauki i są one niezmienne. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do niedzieli.

2.3. Jednostka lekcyjna trwa 60 minut w zależności od wykupionego planu lekcji.

2.4. Usługi English-Yes-Please prowadzone są odpłatnie. Odpłatność dotyczy opłaty za lekcje indywidualną lub kurs. Opłatę tą można wpłacać wyłącznie przelewem na konto bankowe.

2.5. Potwierdzeniem zapisania się na lekcję indywidualną lub kurs jest dokonanie wpłaty przelewem na konto szkoły. Wszystkie opłaty za lekcje indywidualne lub kursy językowe są uiszczane z góry w formie przedpłaty. Po każdej wpłacie należy przesłać potwierdzenie w formie zdjęcia. W przypadku lekcji indywidualnych wymagane jest potwierdzenie wpłaty w terminie 24 godzin przed planowaną lekcją. W pakietach 10 LEKCYJNYCH istnieje możliwość rozłożenia płatności na 2 równe raty. W pakietach 20 LEKCYJNYCH i 30 LEKCYJNYCH istnieje możliwość rozłożenia płatności na 2-3 równe raty. Pierwsza rata jest płatna przed rozpoczęciem kursu, druga i trzecia w odstępie 1 miesiąca. W przypadku braku wpłaty drugiej raty do 30 dni kurs zostaje zawieszony do momentu uregulowania należności przez Ucznia.

2.6. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu liczba słuchaczy w grupie spadnie poniżej 3 osób, English-Yes-Please może zaproponować Uczniom alternatywne rozwiązanie, np. podniesienie opłaty za pozostałą część kursu lub zmniejszenie liczby godzin kursu. W razie odmowy English-Yes-Please może rozwiązać grupę, proponując Uczniom naukę w innych grupach na tym samym poziomie lub zajęcia indywidualne. W przypadku nieprzyjęcia żadnej propozycji English-Yes-Please zwróci Uczniowi niewykorzystaną część opłaty za kurs.

3. REALIZACJA ZAJĘĆ

3.1. Okres ważności pakietów. Kursy językowe muszą zostać zrealizowane w określonym terminie. Wszystkie pakiety 10 LEKCYJNE muszą zostać zrealizowane do 3 miesięcy od momentu rozpoczęcia pierwszych zajęć z pakietu. Wszystkie pakiety 20 LEKCYJNE muszą zostać zrealizowane do 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia pierwszych zajęć z pakietu. Wszystkie pakiety 30 LEKCYJNE muszą zostać zrealizowane również w terminie do 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia pierwszych zajęć z pakietu. Pakiet 30 LEKCYJNY jest to pakiet zaprojektowany wyłącznie dla uczniów, którzy deklarują się na minimum 2 godziny lekcyjne w tygodniu. Zajęcia mogą się również odbywać w trybie przyspieszonym. W przypadku uzasadnionej nieobecności lektora na zajęciach kurs może zostać wydłużony w czasie. Należy w tym celu niezwłocznie skontaktować się z Organizatorem kursu i powiadomić o zaistniałej sytuacji.

3.2. PRZEKŁADANIE ZAJĘĆ

3.2.1. Uczeń ma prawo przełożyć maksymalnie 2 lekcje w przypadku pakietu 10 LEKCYJNEGO. Uczeń ma prawo przełożyć maksymalnie 3 lekcje w przypadku pakietu 20 LEKCYJNEGO. Uczeń ma prawo przełożyć maksymalnie 4 lekcje w przypadku pakietu 30 LEKCYJNEGO. Zajęcia przełożone musza być zrealizowane w terminie ważności każdego z pakietów. Uczeń korzystający w lekcji INDYWIDUALNYCH ma prawo 1 raz w miesiącu przełożyć lekcje. W celu zmiany terminu zajęć należy skontaktować się ze Szkołą telefonicznie, mailowo. Chęć przełożenia lekcji należy zgłosić Lektorowi mailowo/wiadomość na Instagramie lub telefonicznie najpóźniej na 24 godziny przed przekładaną lekcją. Nie uznaje się przekładania lekcji za pomocą czatu Skype, gdyż wiadomości nie docierają do Lektora, gdy ten w danej chwili nie jest zalogowany. Lekcję odwołaną za pomocą czatu Skype lub później niż na 24 godziny do terminu, kiedy miała się odbyć wg wcześniej ustalonego planu traktuje się jako odbytą i Uczeń ponosi jej koszty. Uczniowie wykupujący lekcje indywidualne są również zobowiązani do opłaty za nieodbytą lekcję w przypadku niezgłoszenia nieobecności na 24 godziny przed planowaną datą zajęć.

3.2.2. W przypadku przełożenia lekcji zgodnie z regulaminem uczeń zobowiązuje się do ustalenia dodatkowego terminu lekcji z lektorem poza stałym harmonogramem zajęć oraz odrobienia odwołanej lekcji w terminie 7 dni roboczych.

3.2.3. Powiadomienie Lektora o przełożeniu kolejnych lekcji po wcześniejszym wykorzystaniu możliwości przekładania lekcji w ramach kursu jest bezskuteczne, zatem lekcje te potraktowane będą jako odbyte nawet w przypadku niestawienia się na nich ucznia. 

3.2.4. Uczniowie biorący udział w zajęciach GRUPOWYCH są zobowiązani do wykupienia PAKIETU 10 lub 20 co jednocześnie oznacza ze każda lekcja pakietowa będzie przypisana do konkretnej daty w kalendarzu.

3.2.4.1. Przekładanie oraz odrabianie zajęć GRUPOWYCH NIE JEST przewidziane. Jeśli uczeń nie pojawi się na zajęciach lekcja zostanie regulaminowo potrącona z pakietu.

Kursy GRUPOWE liczą nie mniej niż 2 nie więcej niż 4 osoby. Kursy dla jednej osoby traktowane są jako zajęcia indywidualne.

3.2.4.2. W przypadku zmniejszenia się liczby osób w grupie poniżej minimalnej ilości osób szkoła English-Yes Please ma prawo połączyć grupę z inna grupą o zbliżonym poziomie językowym, lub w przypadku braku takiej możliwości, zaproponować zmianę warunków umowy, na przykład zwiększenie ceny kursu lub skrócenie czasu trwania zajęć.

3.2.4.3. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w nagłych i wyjątkowych sytuacjach, np. niedyspozycja lektora. W tym przypadku zajęcia nie przepadają, ale są odrabiane w innym terminie po konsultacji ze wszystkimi Uczniami z GRUPY.

W przypadku braku możliwości odbycia się zajęć przez Szkołę lub w sytuacjach nieprzewidzianych zajęcia odbędą się w najbliższym możliwym terminie ustalonym przez każdą ze stron.

3.3. ZAWIESZENIE ZAJEC

3.3.1 Kurs językowy może zostać zawieszony bez utraty lekcji, w uzasadnionych przypadkach z przyczyn losowych lub urlopu. W przypadku zawieszenia kursu jego czas realizacji ulega wydłużeniu o liczbę dni na jakie kurs został zawieszony. Zajęcia zaplanowane na okres, kiedy wypadło zawieszenie kursu uczeń może również odrobić na zasadach ogólnych umawiając dodatkowe terminy z lektorem bez konieczności wydłużenia daty całego cyklu.
Maksymalny okres zawieszenia kursu to 14 dni w pakiecie 10 LEKCJYJNYM i 21 dni w pakietach 20 i 30 LEKCYJNYCH.

3.3.2. W przypadku braku wznowienia przez ucznia kursu w przeciągu 1 miesiąca przyjmuje się, że uczeń zrezygnował z kursu. Jeżeli po okresie zawieszenia kursu uczeń rezygnuje z kursu i jednocześnie posiada wykupione a niewykorzystane lekcje, Szkoła ma prawo do pobrania z puli opłaconych przez ucznia środków opłaty za rezerwację miejsca w grafiku lektora przez okres zawieszenia w wysokości 50% ceny zaplanowanych podczas okresu zawieszenia lekcji.

3.4. Rezygnacja z kursu. Uczeń może przerwać naukę po odbyciu wykupionych lekcji bez wcześniejszego wypowiedzenia albo zrezygnować z kursu w dowolnym momencie jego realizacji.

3.4.1. Uczeń ma prawo zrezygnować z kursu w trakcie trwania pakietu, jednak z uwagi na cykl planowania zajęć, uczeń rezygnując z kursu winien powiadomić Szkołę nie później niż 21 dni przed datą przerwania kursu wysyłając rezygnację w formie elektronicznej na adres angielski-yes-please@hotmail.com. W przypadku gdy zaplanowany cykl zajęć kończy się przed upływem powyższych 21 dni, okres wypowiedzenia upływa wraz z zakończeniem opłaconego cyklu zajęć. Uczniowie wykupujący lekcje indywidualne w momencie rezygnacji zobowiązani są powiadomić Szkolę nie później niż 14 dni przed data przerwania nauki.

3.4.2. Płatność za niewykorzystane zajęcia licząc od daty rezygnacji z kursu (tj. 21 dni od dnia złożenia takiej rezygnacji w formie pisemnej lub z ostatnim dniem realizowanego cyklu), zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez ucznia. W przypadku transferu międzynarodowego kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszty transferu.

3.4.3. W przypadku skorzystania przez ucznia z pakietu 10, 20, 30 LEKCYJNEGO w którym uczeń otrzymuje niższą cenę zobowiązując się do wykupienia większej liczby godzin, stosuje się te zasady co w pkt.

3.4.1 i 3.4.2 z zastrzeżeniem, że dotychczas wykorzystane godziny przeliczane są według cennika pojedynczych lekcji poza pakietem.

3.5. W przypadku gdy lekcja z jakiegoś powodu nie odbyła się należy ten fakt zgłosić, kontaktując się niezwłocznie z Organizatorem (Marta Kukurowska, email: martakukurowska@hotmail.com).

3.6. Istnieje możliwość stałej zmiany godzin lekcyjnych w czasie trwania kursu. W przypadku prośby o stałą zmianę godzin zajęć taka zmiana musi zostać
ustalona z Lektorem. W przypadku braku wolnych godzin może nastąpić odmowa zmiany wcześniej ustalonych godzin lekcji.

3.7. Podczas wszelkiego rodzaju świąt lekcje można odwoływać bez straty lekcji. Należy podać rodzaj święta.

3.8. Szkoła może odwołać zajęcia w danym dniu z powodów technicznych w dowolnym pakiecie. W tak zaistniałej sytuacji lekcje z danego dnia przechodzą na kolejny termin. W uzasadnionych przypadkach, z wyłączeniem sytuacji losowych, kwestii technicznych niezależnych od Szkoły lub klęski żywiołowej, uczniowi przysługuje dodatkowa lekcja gratis.

3.9. W przypadku gdy uczeń spóźni się na lekcję lektor jest zobowiązany poczekać 15 minut. Gdy lektor nie może skontaktować się z uczniem po 15. minucie od momentu planowego rozpoczęcia zajęć, lekcję uznaje się za odbytą. W przypadku gdy lektor spóźni się na lekcję uczeń zobowiązany jest poczekać 15 minut. Czas spóźnienia będzie doliczony do czasu trwania lekcji.

4. REKLAMACJE

4.1. Wszelkie wnioski o zwroty i reklamacje należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres angielski-yes-please@hotmail.com · reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres email ucznia, · dokładny opis reklamacji, · uzasadnienie.

4.2. W wypadku problemów technicznych po stronie ucznia, które uniemożliwiają przeprowadzenie zajęć następuje strata lekcji bez możliwości reklamacji.

4.3. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie Szkoły uniemożliwiających odbycie zaplanowanych zajęć, Uczeń ma prawo otrzymać dodatkowe lekcje odpowiadające liczby nieodbytych z przyczyn technicznych zajęć.

4.4. W przypadku nieobecności lektora na wyznaczonej lekcji, lekcja nie przepada i można ją odbyć w dowolnym terminie. Reklamację o nieobecności lektora należy zgłosić do Organizatora (Marta Kukurowska, email: martakukurowska@hotmail.com).

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Szkoła English-Yes-Please zastrzega sobie prawo do zmiany lektora w trakcie trwania kursu/zajęć indywidualnych po uzyskaniu zgody uczestnikow kursu. 

5.2. W uzasadnionych przypadkach uczeń ma prawo do zmiany lektora w trakcie trwania kursu/zajęć indywidualnych.

5.3. Uczeń polecający szkołę English-Yes-Please innej osobie otrzymuje 1 darmową lekcję w przypadku, gdy nowy student wniesie opłatę za pierwsza lekcje.

5.4. Dokonanie opłaty za kurs jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień regulaminu kursów/zajęć indywidualnych.

5.5. Żadne dane klientów szkoły English-Yes-Please nie zostaną udostępnione innym podmiotom w jakichkolwiek celach.

5.6. Dane osobowe są chronione i przetwarzane zgodnie z przepisami RODO.

5.7. Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów klient ma możliwość odstąpienia od umowy po złożeniu pisemnej rezygnacji z kursu przesyłanej drogą mailową na adres mailowy biura Szkoły.

01/01/2021